Politica de confidențialitate

Datele dumneavoastră sunt în siguranță la noi

NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, cu sediul social în Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 38,județMureș, C.I.F.4322742, având datele de contact precizate mai jos (numităîn continuare și UMFST), prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul), Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă și a celorlalte prevederi ale legislației naționale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Această politică descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal în timpul utilizării site-ului marketplaceu2b.umfst.ro (numit în continuare UMFST Marketplace)și oferă informații privind drepturile dumneavoastră. UMFST acționează ca Operator de date cu caracter personal.

NE PUTEȚI CONTACTA LA

Adresa: Piața Republicii, nr. 38, sala B25

Site: https://marketplaceu2b.umfst.ro/contact/

Email: market@umfst.ro 

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoana fizica, care o identifica sau pot duce la identificarea acesteia. Politica noastră este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite și solicităm Utilizatorilor să comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar în aceste scopuri. Principalele date / categorii de date prelucrate de UMFST prin platforma UMFST Marketplace pot fi, după caz și in funcție de scopurile asociate prelucrării, una sau mai multe dintre următoarele:
 • Nume, prenume
 • Date de contact și /sau livrare (număr de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/reședința, etc),
 • Preferințe aflate în legătură cu tipurile de servicii și produse oferite de si/sau comercializate prin intermediul platformei UMFST Marketplace(precum istoric de navigare, etc), evaluarea produselor și serviciilor,
 • Date personale precum identificatorul online al utilizatorilor, date de geolocalizare, vârstă, sex, etc., aferent accesării Site-ului, se pot prelucra doar de către proprietarul Site-ului în scopuri de cercetare științifică și management al platformei.

În general, colectăm date personale de la utilizatorii UMFST Marketplace, Cumpărători sau Furnizori, care completează voluntar formularele disponibile pe site.

Putem primi date cu caracter personal sau acces la acestea si din partea unor terțe părți ori surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, prospectare pe site-uri de rețele sociale), etc.

UMFST prin platforma UMFST Marketplace, prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

UMFST, prin platforma UMFST Marketplace,  prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legala de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite funcție de fiecare scop.

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Gestionarea relațiilor cu utilizatorii UMFST Marketplace, Cumpărători/potențial Cumpărători sau Furnizori/ potențiali Furnizori;
 • Asigurarea infrastructurii informaționale prin platforma UMFST Marketplace în vederea îndeplinirii eficiente a unor funcționalități precum gestionarea comenzilor si livrarea de produse, realizarea de recenzii și evaluări de tip rating pentru produse și/sau Furnizori, etc.;
 • Îndeplinirea obligațiilor contractuale și angajamentelor asumate față de utilizatori, inclusiv în sensul preluării și gestionării de cereri sau reclamații în legătură cu activitatea desfășuratăîn platforma UMFST Marketplace;
 • Realizarea de studii de piață, analize și rapoarte privind activitatea în cadrul platformei;
 • Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea si soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm;
 • În conformitate cu legea aplicabilă, în cadrul activităților de marketing și publicitate folosim detaliile de contact ale utilizatorilor pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia;
 • În cazul vizitării site-ului nostru, a paginilor noastre pe retele sociale sau conectarea in platforma prin conturile create de dvs in diverse retele sociale,este posibil să prelucrăm unele date personale precum identificatorul online al utilizatorilor noștri, date de geolocalizare IP, vârstă, sex, istoric de navigare, preferințe și comportament, evaluarea produselor si serviciilor, etc în scopul identificării nevoilor utilizatorilor, fidelizării acestora, transmiterii de comunicări personalizate si îmbunătățirii experienței de utilizare a platformei UMFST Marketplace.
 • Respectarea unor cerințe legale, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • Statistici interne
Temeiurile juridice ale prelucrării se regăsesc în dispozițiile europene din  Regulament, Directivă, etc. și ale actelor normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României și ale prevederile legislatiei aplicabile in domeniul de activitate al UMFST. Prelucrarea se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate a prelucrării:
 • prelucrarea poate fi necesarăîn vederea încheierii raportului juridic ori pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea de către Furnizori a unei sarcini care serveste unui interes public  (de ex. cele referitoare la operatiunile de arhivare, la obligațiile fiscale, etc.);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de UMFSTsau de o parte terță, cum ar fi:
  • – Administrarea activității platformei UMFST Marketplace,
   – Gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea UMFST Marketplace
   – Gestionarea relațiilor cu potențialii utilizatori, Cumpărători sau Furnizori, inclusiv, dar fără a ne limita la, transmiterea de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum și cele ale partenerilor noștri, în condițiile legii

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cat este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), astfel:

 • Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile in acest sens;
 • Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care UMFST poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic;
 • Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care UMFST  ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți;
 • Pe durata gestionarii relației cu utilizatorii UMFST Marketplace, Cumpărători sau Furnizori, pe durata existenței unui cont activ în platformă, pentru prelucrările în scopul transmiterii de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum și cele ale partenerilor noștri, comunicări comerciale, respectiv până la exercitarea dreptului de opoziție de către dumneavoastrăîn acest sens;
 • Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ

UMFST este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricaredintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa market@umft.ro, ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul social al UMFST din Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 38, județul Mureș.

Pentru protecția datelor utilizatorilor, Cumpărători sau Furnizori, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele acestora,este posibil ca platforma UMFST Marketplace să solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că solicitantul este persoana care își exercită drepturile mai jos. 

In cazul in care persoana vizată ne transmite o cerere in format electronic pentru exercitarea drepturilor sale, informațiile vor fi furnizate tot în format electronic, acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Vom face tot posibilul să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea utilizatorilorși, în orice caz, în limitele de timp prevăzute în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii).

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, nu putem da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului.

 

Dreptul de acces

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține o confirmare că UMFST Marketplace prelucrează sau nu date personale care vă privesc.În caz afirmativ, la solicitarea dumneavoastră  UMFST vă furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării

Dreptul la rectificarea datelor

UMFST Marketplace folosește exclusiv datele personale declarate de către utilizatori în momentul completării formularelor de creare a conturilor sau de plasare a comenzilor, oferind acestora posibilitatea a a-și actualiza personal informațiile.

Dreptul la stergerea datelor

Aveți dreptul de a obține din partea UMFST Marketplace  stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fărăîntârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplica unul dintre următoarele motive:

·        datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

·        vă retrageti consimțământul in baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

·        vă opuneți prelucrării efectuate în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terța parte şi nu existămotive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile si libertățile dvs. fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;

·        alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabil

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

 

 

 

 

Utilizatorii au dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri :

·        prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor;

·        Societatea  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

·        legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

În cazurile și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către UMFST Marketplace,  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea UMFST Marketplace.

Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este efectuata în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terta

Utilizatorii au în orice moment dreptul de a se opune, din motive legate de situația particularăîn care se află, prelucrării efectuateîn scopul unui interes public, al intereselor legitime urmărite de UMFST sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri sau în scopuri de marketing direct. În acest caz, UMFST Marketplace nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorilor  sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de retragere a consimțământuluiÎn cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs. , aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la market@umfst.ro.

De asemenea puteți transmite / depune solicitarea dumneavoastrăla adresa Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade:

 • Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 38, Județul Mureș

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

UMFST Marketplace  poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principal și doar în măsura în care acest lucru este necesar, către următoarele categorii de entități:

 • autoritățile publice;
 • Furnizorii care comercializează produse și/sau servicii prin intermediul platformei noastre, etc.în legătură cu plasarea comenzilor referitoare bunurile sau serviciile achiziționate de Cumpărători.

Utilizatorii UMFST Marketplace aleg dacă doresc să beneficieze de serviciile noastre, astfel că, de regulă,nimeni nu este obligat să furnizeze informațiile personale către UMFST Marketplace. Totuși, dacă optați să accesați și să utilizați platforma UMFST Marketplace, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru crearea magazinelor virtuale ale Furnizorilor și/saulivrarea produselor si/sau serviciilor către Cumpărători, iar in lipsa deținerii de către UMFST a acestor date nu vom putea oferi serviciile noastre.

Prin prezenta Notă, am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către UMFST Marketplace  în lumina Regulamentului și am fost informat/ă cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scroll to Top